25 mooie Bijbelteksten voor een geboortekaartje

Ben jij op zoek naar een christelijke tekst voor het geboortekaartje? Één van de mogelijkheden die je dan hebt, is kiezen voor een mooie Bijbeltekst. Dit kan een tekst zijn die voor jouzelf al belangrijk is of een bepaalde betekenis heeft, maar om je wat ideeën te geven, heb ik 25 mooie Bijbelteksten bij elkaar gezocht. Ze staan zowel in de Herziene Statenvertaling (HSV) als de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).

En heb je nog geen geboortekaartje gekozen? Bekijk dan de uitgebreide collectie geboortekaartjes van KaartjeVanOns. Met de code KVOPROEF bestel je een gratis proefdruk van jouw favoriete geboortekaartje!

Mooie bijbeltekst op geboortekaartje

Inhoud
1. Bijbelteksten uit Psalmen
2. Bijbelteksten uit het Oude Testament
3. Bijbelteksten uit het Nieuwe Testament

Bijbelteksten voor het geboortekaartje: de mooiste Psalmen

Psalmen (HSV)

Psalm 22:11
Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af,
vanaf de moederschoot bent U mijn God

Psalm 71:6
Op U heb ik gesteund van de moederschoot af,
van de baarmoeder af bent U mijn Helper
Voortdurend zal mijn lof van U zijn

Psalm 86:10
Want U bent groot en doet wonderen,
U bent God, U alleen

Psalm 91:11-12
Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven
dat zij u bewaren op al uw wegen
Zij zullen u op de handen dragen
zodat u uw voet aan geen steen stoot

Psalm 100:3
Weet dat de Heere God is;
Hij heeft ons gemaakt, wij zijn van Hem,
Zijn volk en de schapen van Zijn weide

Psalm 104:24
Hoe groot zijn Uw werken, Heere,
U hebt alles met wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van Uw rijkdommen.

Psalm 115:12-13
De Heere heeft aan ons gedacht
Hij zal zegenen wie de Heere vrezen,
de kleinen met de groten

Psalmen (NBV)

Psalm 22:11
Bij mijn geboorte vingen Uw handen mij op,
van de moederschoot af bent U mijn God

Psalm 71:6
Al vanaf mijn geboorte steun ik op U,
al in de moederschoot was U het die mij droeg
U wil ik altijd loven

Psalm 86:10
U bent groot, U doet wonderen,
U alleen bent God

Psalm 91:11-12
Hij vertrouwt je toe aan Zijn engelen
die over je waken waar je ook gaat
Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen

Psalm 100:3
Erken het: de Heer is God,
Hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
Zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt

Psalm 104:24
Hoe talrijk zijn Uw werken, Heer
Alles hebt U met wijsheid gemaakt,
vol van Uw schepselen is de aarde

Psalm 115:12-13
De Heer gedenkt en zegent ons,
zegent wie de Heer vrezen,
van klein tot groot

Hij vertrouwt je toe aan Zijn engelen die over je waken waar je ook gaat – Psalm 91:11

Psalmen (HSV) – vervolg

Psalm 115:14-15
De Heere zal u meer en meer zegenen,
u en uw kinderen
U bent gezegend door de Heere,
Die hemel en aarde gemaakt heeft

Psalm 121:7-8
De Heere zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren
De Heere zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid

Psalm 127:3
Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heere,
de vrucht van de schoot is Zijn beloning.

Psalm 139:4-5
Al is er nog geen woord op mijn tong,
zie, Heere, U weet het alles
U sluit mij in van achter en van voren,
U legt Uw hand op mij

Psalm 139:9-10
Nam ik vleugels van de dageraad,
woonde ik aan het einde van de zee
Ook daar zou Uw hand mij leiden
en Uw rechterhand mij vasthouden

Psalm 139:13-14
Want U hebt mijn nieren geschapen,
mij in de schoot van mijn moeder geweven
Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
wonderlijk zijn Uw werken,
mijn ziel weet dat zeer goed

Psalm 139:15-16
Mijn beenderen waren voor U niet verborgen,
toen ik in het verborgene gemaakt ben
en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde
Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,
en zij alle werden in Uw boek beschreven,
de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond

Psalmen (NBV) – vervolg

Psalm 115:14-15
Moge de Heer u talrijk maken,
u en uw kinderen
Moge de Heer u zegenen,
Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft

Psalm 121:7-8
De Heer behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven
De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid

Psalm 127:3
Kinderen zijn een geschenk van de Heer,
de vrucht van de schoot is een beloning van God

Psalm 139:4-5
Geen woord ligt op mijn tong
of U, Heer, kent het ten volle
U omsluit mij, van achter en van voren,
U legt Uw hand op mij

Psalm 139:9-10
Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee
Ook daar zou Uw hand mij leiden,
zou Uw rechterhand mij vasthouden

Psalm 139:13-14
U was het Die mijn nieren vormde,
Die mij weefde in de buik van mijn moeder
Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel

Psalm 139:15-16
Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor U geen geheim
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in Uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één

Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan – Psalm 139:14

Bijbelteksten voor het geboortekaartje: Oude Testament

Bijbelteksten OT (HSV)

Job 10:8
Uw handen hebben mij gevormd en gemaakt,
zij zijn beide om mij heen

Prediker 11:9
Verblijd u in uw jeugd,
en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd
Ga in de wegen van uw hart
en volg wat uw ogen zien,
maar weet dat God u over dit alles
in het gericht zal brengen

Jesaja 43:1
Nu, zo zegt de Heere,
Uw Schepper, Uw Formeerder:
Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost,
Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij

Jesaja 43:4
Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen,
bent u verheerlijkt
en heb Ik u liefgehad

Jesaja 49:16
Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd,
uw muren zijn steeds vóór Mij

Jeremia 1:5
Voordat Ik u in de moederschoot vormde,
heb Ik u gekend;
Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam,
heb Ik u geheiligd
Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken

Bijbelteksten OT (NBV)

Job 10:8
Uw handen hebben me gevormd en gemaakt,
geheel en al

Prediker 11:9
Geniet dus van je jonge jaren,
haal je hart op aan de dagen van je jeugd
Volg de wegen die je hart wil gaan,
gun je ogen wat ze wensen
En onthoud bij alles wat je doet
dat God je aan zijn oordeel onderwerpt

Jesaja 43:1
Welnu, dit zegt de Heer
Die jou schiep, Die jou vormde:
Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen,
Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!

Jesaja 43:4
Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen,
zo waardevol
en ik houd zo veel van jou

Jesaja 49:16
Ik heb je in Mijn handpalm gegrift,
je muren staan Mij steeds voor ogen

Jeremia 1:5
Voordat ik je vormde in de moederschoot,
had Ik je al uitgekozen
Voordat je de moederschoot verliet,
had Ik je al aan Mij gewijd,
je een profeet voor alle volken gemaakt

Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij – Jesaja 43:1

Bijbelteksten voor het geboortekaartje: Nieuwe Testament

Bijbelteksten NT (HSV)

Mattheüs 18:5
Wie zo’n kind ontvangt in Mijn Naam,
die ontvangt Mij

Lukas 18:16
Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet,
want voor zodanigen is het Koninkrijk van God

Romeinen 11:36
Uit Hem en door Hem en tot Hem
zijn alle dingen
Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Amen

Jakobus 1:17
Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven
en daalt neer van de Vader der lichten

Openbaringen 4:11
U bent het waard, Heere,
te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht,
want U hebt alle dingen geschapen,
en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen

Bijbelteksten NT (NBV)

Matteüs 18:5
Wie in Mijn Naam één zo’n kind bij zich opneemt,
neemt Mij op

Lucas 18:16
Laat de kinderen bij Mij komen, houd ze niet tegen,
want het Koninkrijk van God behoort tot aan wie is zoals zij

Romeinen 11:36
Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen,
alles heeft in Hem zijn doel
Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid
Amen

Jakobus 1:17
Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven,
van de Vader van de hemellichten

Openbaringen 4:11
U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God,
want U hebt alles geschapen:
Uw wil is de oorsprong van alles wat er is

Het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is als de kinderen – Lucas 18:16

Lees ook:
Christelijke songteksten voor het geboortekaartje
25 Bijbelse meisjesnamen
25 Bijbelse jongensnamen
Dit is belangrijk voor de tekst op het geboortekaartje!Pin onderstaande afbeeldingen en vind dit blog snel terug!

Pin deze afbeelding: Bijbelteksten voor het geboortekaartje
Pin deze afbeelding: 25 mooie Bijbelteksten voor het geboortekaartje

Deel dit artikel met je vrienden!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top